ລາວ

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ (515) 288-6097.


CENTERS OF EXCELLENCE

InFusion Center

Infusion therapy is performed when a patient does not respond well to other treatment methods.

Endoscopy Center

Iowa Endoscopy Center is a free standing Ambulatory Surgery Center dedicated to gastro-intestinal endoscopy.

Therapeutics Center

Advanced therapeutics begin when standard endoscopic procedures no longer serve the patient.

IBD Center

A multi disciplinary center of excellence for adults and children with Crohn's Disease and ulcerative colitis.